Jobbhuset er et samarbeid mellom:
Alle parter bidrar faglig og økonomisk
NAV med kompetanse på regelverk og ulike tiltaksordninger.
De kjøper tiltaksplasser hos tiltaksarrangør Bodø Industri AS.
Bodø Industri AS stiller med sin kompetanse som tiltaksarrangør
og sørger for den daglige driften av tiltaket, Jobbhuset.
Nordlandssykehuset bidrar med lokaliteter og faglig veiledning,
samt reiseutgifter ved overføring til hjemkommuner.
Styringsgruppa
En styringsgruppe har et overordnet administrativt  ansvar
Gruppa møtes inntil 6 ganger i året, og består av:
- Administrerende direktør Bodø Industri AS
- Attføringsleder i Bodø Industri AS
- Avdelingsleder for Jobbhuset,
- To fylkeskoordinatorer for NAV Nordland
- Administrativt og faglig personell fra Nordlandssykehuset
Målgruppe for tiltaket
Innlagte pasienter ved Rehabiliterings-avdelingen.
Informasjon om tilbudet og søknads-prosess blir formidlet gjennom en brosjyre som ligger på alle postene.

Jobbhuset besørger kontakten med NAV i hjemkommunen slik at søkeren blir registrert som søker

Tiltaket blir slik en integrert del av rehabiliteringstilbudet der det er stor fokus på arbeid og yrkesvalg basert på den enkelte deltakers interesse og talenter.

Stort fokus på arbeid gjør at Jobbhuset er med på å hindre en tidlig uføreytelse og et liv i passivitet.
Rådgivende utvalg
Et rådgivende utvalg har det faglige ansvar for inntak, avklaringsprosessen og gjennomføring av styringsgruppens vedtak.   

Utvalget består av:

Felles innsats mot felles mål

Attføringskonsulenter ved Jobbhuset har regelmessige samarbeidsmøter med arbeidstaker og behandlingsteam.
Her utformes og drøftes handlingsplanen og individuell plan for deltakeren, samt rolle- og ansvarsfordeling.

Systematikk i rammer og oppfølging
Fleksibilitet i tilnærming og avklaringBakgrunn
Tilbakeføring til hjemkommunen
Videreføring av samarbeidsmodellen og attføringsforløpet
til deltakerens hjemkommune.
I samarbeidsmøter lokalt deltar representanter for DPS,
NAV lokalt, lokal attføringsbedrift og primærhelsetjenesten.
Hva har vi oppnådd?

Siden oppstart medio juli 2007 har 70 personer vært, og er tilknyttet Jobbhuset.
12 personer er tilknyttet Jobbhuset.

Pr 01.03.2011  er 44 personer avsluttet til:

14 personer er avsluttet til ingen aktive løsninger.